onderzoek en monitoring

Land van Ons volgt de ontwikkeling van percelen die zijn verworven op allerlei manieren: inventariseren van flora en fauna, analyseren van de bodem, in kaart brengen van landschapselementen. Zodra een perceel is aangekocht volgen er eerst een aantal nulmetingen, daarna wordt de situatie een aantal jaren gemonitord. Zo is te zien wat de overgang naar natuurvriendelijke landbouw daadwerkelijk betekent voor het bodemleven en de biodiversiteit op een perceel.

Op de Biesterhof monitoren (tellen) vrijwilligers sinds het voorjaar van 2022 de aanwezigeid en ontwikkeling van vogels, bestuivers (hommels, bijen, vlinders), regenwormen en planten. Ook worden periodiek op vaste punten 360º foto’s en drone-opnames gemaakt voor een vergelijking van het algemene beeld.

De monitoringgroep, onder leiding van bodemkundige Kees Remy, telt ruim twintig enthousiaste vrijwilligers. Al doende, lerend van elkaar en met behulp van af en toe een workshop op locatie, ontwikkelen ze hun kennis en ervaring in rap tempo. 

In het eerste seizoen, de nulmeting, was er nog relatief weinig veranderd op het perceel. Dankzij de aanplant van hagen, struweel en bomen én door de wijze van boeren verwachten we gaandeweg een toename in diversiteit en aantallen te zien.

Na afloop van het eerste seizoen heeft de groep vier bijzondere soorten aangewezen: geelgors, kleine parelmoervlinder, kamsalamander en de gewone grootoorvleermuis. Deze zogenoemde doelsoorten moeten beeldbepalend worden voor de Biesterhof.

Bij waarneming.nl kun je precies zien wat er de afgelopen tijd geteld is. Na afloop van het eerste seizoen heeft de groep vier bijzondere soorten aangewezen: geelgors, kleine parelmoervlinder, kamsalamander en de gewone grootoorvleermuis. Deze zogenoemde doelsoorten moeten beeldbepalend worden voor de Biesterhof.